Nederlands | English | Français | Deutsch

Toegankelijkheidsverklaring van het Bpart participatieplatform

Bpart zet zich in om een platform aan te bieden dat webtoegankelijk is.

Wat is webtoegankelijkheid?

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Hoe zet Bpart zich in?

De huidige relevante toegankelijkheidsnormen worden nageleefd bij onze voortdurende inspanningen om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van onze platforms voor alle gebruikers te maximaliseren. Deze principes worden toegepast bij het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden of verbeteringen van bestaande modules.

Welke richtlijnen volgen we?

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzamelen de normen die toepasselijk zijn inzake de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een handicap. Deze regels zijn verdeeld over drie niveaus: A, AA en AAA. Bpart volgt de WCAG 2.1 AA richtlijnen bij het ontwikkelen van platformen.

Wat kan je zelf doen?

Letters vergroten
Vind je het lettertype op de site te klein om vlot te lezen? Dan kan je het eenvoudig vergroten via de ingebouwde functie van je browser.
Schermlezer gebruiken
Een schermlezer is een vorm van ondersteunende technologie die tekst- en beeldinhoud weergeeft als spraak- of braille-uitvoer.
Optimaliseer je platform
Ben je gebruiker of beheerder van een project of Bpart? Bekijk dan zeker de informatie “webtoegankelijkheid in de praktijk” van de Vlaamse overheid.

Uitzonderingen

We streven ernaar om onze inhoud voor iedereen toegankelijk te maken. In sommige gevallen kan er echter ontoegankelijke inhoud op het platform staan, zoals:

Externe tools
Bpart laat toe externe tools en platformen te koppelen, bvb. enquêtesoftware. Deze software van derden is mogelijk niet toegankelijk.
Huisstijl – custom CSS
De richtlijnen worden toegepast op het Bpart platform. Bij gebruik kan echter een huisstijl of custom css toegevoegd worden door derden. Bpart kan niet garanderen dat deze op toegankelijke wijze toegepast wordt door derden.
Kaarten
Projecten hebben de mogelijkheid om hun invoer weer te geven in een kaartweergave, die niet makkelijk toegankelijk is. Er is echter altijd een alternatieve lijstweergave beschikbaar, die wel toegankelijk is.
Inhoud gegenereerd door gebruikers
Gebruikers kunnen zelf inhoud en documenten online plaatsen op hun Bpart project. Bpart kan niet garanderen dat gebruikers alle richtlijnen toepassen. Het is mogelijk dat individuele gebruikers of organisaties bvb. niet-toegankelijke PDF-bestanden, afbeeldingen of andere multimedia opladen. Deze documenten zijn mogelijk niet (volledig) toegankelijk.
Ondersteunende technologie
Bugs met schermlezers zijn mogelijk bij verschillende combinaties van browsers en schermlezers.

Publicatiedatum

Deze toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd op 1 mei 2023.

Feedback

Wij horen graag jouw feedback over de toegankelijkheid van onze platformen. Je kan ons contacteren via wcag@bpart.be. We proberen je te antwoorden binnen de 3 werkdagen.

Accessibility Statement of the Bpart participation Platform

Bpart is committed to providing an accessible web platform.

What is web accessibility?

Web accessibility means that websites and applications are accessible and usable for everyone. Access to information and services is not always guaranteed for everyone. This includes individuals with visual impairments or blindness, older adults with reduced vision, as well as individuals with limited hand function or reading ability.

How does Bpart strive for accessibility?

We adhere to the current relevant accessibility standards in our ongoing efforts to maximize the accessibility and usability of our platforms for all users. These principles are applied when developing new features or improving existing modules.

Which guidelines do we follow?

The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) gather the standards applicable to accessibility requirements for individuals with disabilities. These guidelines are divided into three levels: A, AA, and AAA. Bpart follows the WCAG 2.1 AA guidelines when developing platforms.

What can you do?

Enlarge text

If you find the font size on the site too small to read comfortably, you can easily enlarge it using your browser’s built-in function.

Use a screen reader

A screen reader is a form of assistive technology that provides speech or braille output of text and image content.

Optimize your platform

If you are a user or administrator of a project or Bpart, be sure to check the information on “web accessibility in practice” from the Flemish government.

Exceptions

We strive to make our content accessible to everyone. However, in some cases, there may be inaccessible content on the platform, such as:

External tools

Bpart allows the integration of external tools and platforms, such as survey software. These third-party software may not be accessible.

Branding – custom CSS

The guidelines are applied to the Bpart platform. However, when used, third parties may add branding or custom CSS. Bpart cannot guarantee that these will be applied in an accessible manner by third parties.

Maps

Projects have the option to display their input in a map view, which may not be easily accessible. However, there is always an alternative list view available, which is accessible.

User-generated content

Users can upload their own content and documents to their Bpart project. Bpart cannot guarantee that users will adhere to all guidelines. It is possible that individual users or organizations may upload non-accessible PDF files, images, or other multimedia. These documents may not be fully accessible.

Assistive technology

Bugs with screen readers may occur with different combinations of browsers and screen readers.

Publication date

This accessibility statement was published on May 1, 2023.

Feedback

We welcome your feedback on the accessibility of our platforms. You can contact us at wcag@bpart.be. We will try to respond within 3 working days.

déclaration d'accessibilité de la plate-forme Bpart

Bpart s’engage à fournir une plateforme accessible sur le web.

Qu’est-ce que l’accessibilité web ?

L’accessibilité web signifie que les sites web et les applications sont accessibles et utilisables par tous. En effet, l’accessibilité des informations et des services proposés n’est pas évidente pour tout le monde. Pensez aux personnes malvoyantes et aveugles, aux personnes âgées ayant une vision réduite, mais aussi aux personnes ayant une fonction manuelle limitée ou une capacité de lecture limitée.

Comment Bpart s’engage-t-il ?

Nous respectons les normes d’accessibilité pertinentes actuelles dans nos efforts continus pour maximiser l’accessibilité et l’utilisabilité de nos plateformes pour tous les utilisateurs. Ces principes sont appliqués lors du développement de nouvelles fonctionnalités ou de l’amélioration des modules existants.

Quelles directives suivons-nous ?

Les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) rassemblent les normes applicables en matière d’exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées. Ces règles sont réparties en trois niveaux : A, AA et AAA. Bpart suit les directives WCAG 2.1 AA lors du développement de ses plateformes.

Que pouvez-vous faire vous-même ?

Agrandir les lettres

Si la police de caractères sur le site est trop petite pour une lecture fluide, vous pouvez facilement l’agrandir à l’aide de la fonction intégrée de votre navigateur.

Utiliser un lecteur d’écran

Un lecteur d’écran est une forme de technologie d’assistance qui affiche le contenu textuel et visuel sous forme de sortie vocale ou braille.

Optimisez votre plateforme

Si vous êtes utilisateur ou administrateur d’un projet ou de Bpart, consultez certainement les informations sur “l’accessibilité web en pratique” du gouvernement flamand.

Exceptions

Nous nous efforçons de rendre notre contenu accessible à tous. Cependant, dans certains cas, il peut y avoir du contenu inaccessible sur la plateforme, tel que :

Outils externes

Bpart permet de connecter des outils et des plateformes externes, tels que des logiciels d’enquête. Ces logiciels tiers peuvent ne pas être accessibles.

Identité visuelle – CSS personnalisé

Les directives sont appliquées à la plateforme Bpart. Cependant, lors de l’utilisation, une identité visuelle ou un CSS personnalisé peut être ajouté par des tiers. Bpart ne peut pas garantir que ceux-ci seront appliqués de manière accessible par des tiers.

Cartes

Les projets ont la possibilité d’afficher leurs entrées sous forme de carte, ce qui n’est pas facilement accessible. Cependant, une vue en liste alternative est toujours disponible, qui est accessible.

Contenu généré par les utilisateurs

Les utilisateurs peuvent publier eux-mêmes du contenu et des documents en ligne sur leur projet Bpart. Bpart ne peut pas garantir que les utilisateurs respectent toutes les directives. Il est possible que des utilisateurs individuels ou des organisations téléchargent des fichiers PDF, des images ou d’autres médias non accessibles. Ces documents peuvent ne pas être (entièrement) accessibles.

Technologie d’assistance

Des problèmes avec les lecteurs d’écran peuvent survenir avec différentes combinaisons de navigateurs et de lecteurs d’écran.

Date de publication

Cette déclaration d’accessibilité a été publiée le 1er mai 2023.

Commentaires

Nous sommes intéressés par vos commentaires sur l’accessibilité de nos plateformes. Vous pouvez nous contacter à l’adresse wcag@bpart.be. Nous nous efforcerons de vous répondre dans les 3 jours ouvrables.

Erklärung zur Zugänglichkeit der Bpart-Plattform

Bpart engagiert sich dafür, eine barrierefreie Plattform anzubieten.

Was bedeutet Barrierefreiheit im Web?

Barrierefreiheit im Web bedeutet, dass Websites und Anwendungen für alle zugänglich und nutzbar sind. Der Zugang zu Informationen und Dienstleistungen ist nicht für alle selbstverständlich. Menschen mit Sehbehinderungen oder Blindheit, ältere Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen sowie Menschen mit eingeschränkter Handfunktion oder Lesefähigkeit sind Beispiele für Personen, für die Barrierefreiheit wichtig ist.

Wie setzt sich Bpart dafür ein?

Wir halten uns an die aktuellen relevanten Zugänglichkeitsstandards und bemühen uns kontinuierlich, die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit unserer Plattformen für alle Benutzer zu maximieren. Diese Prinzipien werden bei der Entwicklung neuer Funktionen oder Verbesserungen bestehender Module angewendet.

Welche Richtlinien folgen wir?

Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sammeln die Standards für die Zugänglichkeitsanforderungen für Menschen mit Behinderungen. Diese Regeln sind in drei Stufen unterteilt: A, AA und AAA. Bpart folgt den WCAG 2.1 AA-Richtlinien bei der Entwicklung von Plattformen.

Was kannst du selbst tun?

Schrift vergrößern

Wenn dir die Schrift auf der Website zu klein zum Lesen ist, kannst du sie einfach über die integrierte Funktion deines Browsers vergrößern.

Bildschirmlesegerät verwenden

Ein Bildschirmlesegerät ist eine Form von unterstützender Technologie, die Text- und Bildinhalte als Sprach- oder Braille-Ausgabe darstellt.

Optimiere deine Plattform

Bist du Benutzer oder Administrator eines Projekts oder von Bpart? Dann schau dir unbedingt die Informationen zur “Barrierefreiheit im Web in der Praxis” von der flämischen Regierung an.

Ausnahmen

Wir bemühen uns, unseren Inhalt für alle zugänglich zu machen. In einigen Fällen kann jedoch nicht zugänglicher Inhalt auf der Plattform vorhanden sein, wie zum Beispiel:

Externe Tools

Bpart ermöglicht die Verknüpfung externer Tools und Plattformen, z. B. Umfrage-Software. Diese Drittanbieter-Software ist möglicherweise nicht barrierefrei.

Corporate Design – benutzerdefiniertes CSS

Die Richtlinien werden auf der Bpart-Plattform angewendet. Bei der Verwendung kann jedoch ein Corporate Design oder benutzerdefiniertes CSS von Dritten hinzugefügt werden. Bpart kann nicht garantieren, dass diese von Dritten auf barrierefreie Weise angewendet werden.

Karten

Projekte haben die Möglichkeit, ihre Eingabe in einer Kartenansicht anzuzeigen, die nicht leicht zugänglich ist. Es steht jedoch immer eine alternative Listenansicht zur Verfügung, die zugänglich ist.

Benutzergenerierter Inhalt

Benutzer können ihren eigenen Inhalt und Dokumente in ihrem Bpart-Projekt online veröffentlichen. Bpart kann nicht garantieren, dass Benutzer alle Richtlinien einhalten. Es ist möglich, dass einzelne Benutzer oder Organisationen nicht zugängliche PDF-Dateien, Bilder oder andere Multimedia-Inhalte hochladen. Diese Dokumente sind möglicherweise nicht (vollständig) zugänglich.

Unterstützende Technologie

Es können Probleme mit Bildschirmlesegeräten bei verschiedenen Kombinationen von Browsern und Bildschirmlesegeräten auftreten.

Veröffentlichungsdatum

Diese Zugänglichkeitsklärung wurde am 1. Mai 2023 veröffentlicht.

Feedback

Wir freuen uns über dein Feedback zur Zugänglichkeit unserer Plattformen. Du kannst uns unter wcag@bpart.be kontaktieren. Wir werden versuchen, innerhalb von 3 Werktagen zu antworten.