Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod of prijsofferte en de levering van diensten en/of producten door Bpart BV (ondernemingsnummer 0736673725) met maatschappelijke zetel te Vaartstraat 73, 3000 Leuven. Door aanvaarding van een aanbod of prijsofferte van Bpart BV aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en doet hij behoudens andersluidend en welomschreven beding, volledig en onherroepelijk afstand van de toepassing van zijn algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offerte

De aanvaarding van de opdracht en de contractuele verbintenissen in hoofde van de opdrachtgever komen tot stand op datum van ondertekening van de offerte van Bpart BV door de opdrachtgever. De aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever kan ook stilzwijgend zijn indien uit de omstandigheden blijkt dat Bpart zonder uitdrukkelijk verzet vanwege de opdrachtgever begonnen is met de uitvoering van de in de offerte beschreven prestaties of daartoe reeds kosten heeft gemaakt.

Alle prijzen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn tot op datum van aanvaarding zoals hierboven beschreven, vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De offerte geldt uitsluitend voor het geheel van de daarin opgesomde prestaties en leveringen en is niet deelbaar. De offerte is bijgevolg niet bindend voor de daarin afzonderlijk vermelde onderdelen, zelfs indien hiervoor een afzonderlijke prijsopgave werd vermeld.

Alle hierin beschreven prestaties en leveringen worden op een niet-exclusieve basis aan de Opdrachtgever verstrekt en Bpart BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om dezelfde of soortgelijke prestaties of leveringen voor derden uit te voeren. In de mate dat de algemene en de bijzondere voorwaarden van de Leverancier afwijken van de voorwaarden van de Opdrachtgever wordt in geval van tegenstrijdigheid of in geval van onverenigbaarheid voorrang gegeven aan toepassing van de algemene en bijzondere voorwaarden van de Leverancier.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie conforme levering – aanpassingen

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om binnen een termijn van acht dagen na oplevering van de producten en diensten, deze te controleren op mogelijke onvolmaaktheden en onzorgvuldigheden. Bij vastgestelde niet conforme levering verbindt de opdrachtgever zich ertoe Bpart BV daarvan onverwijld en uiterlijk binnen 8 dagen na vaststelling van de gebreken schriftelijk in kennis te stellen. Ingebruikname van de geleverde producten en diensten na het verstrijken van de initiële termijn van 8 dagen na oplevering impliceert de aanvaarding ervan door de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft het recht op correctie van het geleverde resultaat zolang dit niet conform de originele briefing en bijhorende offerte is. Fundamentele wijzigingen ten opzichte van de originele briefing worden extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Artikel 4. eigendoms- en gebruiksrechten

De uitvoering door Bpart BV van een opdracht houdt niet de overdracht in van het eigendomsrecht noch het verlenen van een gebruiksrecht aan de opdrachtgever of enige derde met betrekking tot enige kennis, informatie, data, systemen, methodologieën of software waarover Bpart BV bij het uitvoeren van de opdracht kan beschikken. Deze bepaling heeft ook betrekking op eventuele auteursrechten die in hoofde van Bpart BV bestaan of bijkomend zouden ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht. Een eventuele overdracht of toekenning van gebruiksrechten aan de opdrachtgever en de vaststelling van de modaliteiten van deze rechten kan slechts door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke bepaling in een offerte of bij afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte wordt ieder gebruiksrecht (licentie) aan de opdrachtgever verleend voor onbepaalde duur. Ieder van de partijen heeft het recht om een gebruiksrecht te beëindigen door schriftelijke betekening van een opzegtermijn aan de andere partij. De opzegtermijn bedraagt minimaal 3 maanden in geval van opzeg door de opdrachtgever en minimaal 6 maanden in geval van opzeg door Bpart BV.

Niettegenstaande voorgaande bepaling heeft Bpart BV het recht om het gebruiksrecht van de opdrachtgever tijdelijk op te schorten in geval van contractuele wanprestatie van de opdrachtgever die niet binnen een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling werd hersteld. Bpart BV behoudt zich het recht voor, zonder daartoe rechterlijke machtiging nodig te hebben om het gebruiksrecht en andere overeengekomen prestaties, definitief en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de contractuele wanprestatie gedurende een termijn van 45 dagen voortduurt.

Het recht op definitieve en onmiddellijke beëindiging geldt ook voor het geval waarin sprake is van een ernstige contractuele wanprestatie door de opdrachtgever waardoor de belangen van Bpart ernstig en onmiddellijk geschaad kunnen worden of waardoor de samenwerking tussen de partijen definitief onmogelijk geworden is.

Artikel 5. Wederzijdse vertrouwelijkheid

Bpart BV en de opdrachtgever verbinden zich ten opzichte van elkaar ertoe alle vertrouwelijke informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen strikt confidentieel te behandelen en deze niet zonder de voorafgaande toestemming van de rechthebbende partij aan een derde bekend te maken. Bpart BV en de opdrachtgever verbinden zich er wederzijds toe alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de informatie van de andere partij. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Bpart BV aan derden geen mededelingen doen over offertes van Bpart BV, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

De opdrachtgever aanvaardt dat iedere verbintenis waartoe Bpart BV zich in het kader van een opdracht engageert, een middelenverbintenis is waarbij Bpart BV naar best vermogen, ter goede trouw en volgens de regels van de kunst zal handelen. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de werking van software in belangrijke mate wordt (of kan worden) beïnvloed door updates van computerprogramma’s – waaronder, maar geenszins uitsluitend, internetbrowsers – en/of handelingen van derden. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is Bpart niet aansprakelijk voor, of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, inbegrepen – doch geenszins beperkt tot – winstderving, inkomensverlies, administratie- of personeelskosten, het verlies van gegevens of het bekend raken van vertrouwelijke gegevens door gebruikmaking door de opdrachtgever van de software van Bpart BV.

Bpart BV is niet aansprakelijk voor, noch gehouden tot vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van de medewerking, dienstverlening en/of levering door derden, zoals – doch geenszins beperkt tot – storingen of onderbrekingen van een netwerk of problemen die verband houden met de hosting inbegrepen de zware of opzettelijke fout. Bpart BV is niet aansprakelijk voor, noch gehouden tot vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van aanvallen door computervirussen, hacking of storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk.

De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Bpart is steeds beperkt tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het totaal van de vergoedingen die voor de geleverde prestaties door de opdrachtgever aan Bpart BV verschuldigd zijn. De opdrachtgever aanvaardt de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat hij maakt van de conform geleverde producten of diensten. Bpart BV kan in deze niet aansprakelijk gesteld worden. De opdrachtgever vrijwaart Bpart BV voor iedere schade ongeacht de aard en de omvang die voortvloeit uit aanspraken door derden wegens schade voortvloeiend uit gebruik door de opdrachtgever van de producten of diensten of schade als gevolg van vermeende of bewezen inbreuk op rechten van (intellectuele) eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 7. Facturering

Bpart factureert bij het opstarten van de samenwerking de licentie- en andere kosten die gepaard zijn met het mogelijk maken van de samenwerking en die betrekking hebben op het komende jaar van de samenwerking. Eventuele diensten of ontwikkelingen op maat worden gefactureerd bij oplevering tenzij anders gespecificeerd. Voor diensten of ontwikkelingen op maat die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Bpart BV het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties.

Bpart BV heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de offerte worden vergoedingen voor gebruiksrechten voor de volledige periode (met maximum van 12 maanden) gefactureerd en zijn de verschuldigde vergoedingen betaalbaar uiterlijk op de eerste dag van de volgende periode waarvoor het gebruiksrecht wordt verleend.

Artikel 8. Klachten binnen 8 dagen

Elke factuur wordt als door de opdrachtgever aanvaard beschouwd indien deze niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk per aangetekende zending gemotiveerd protest aantekent.

Artikel 9. Betaling binnen 30 dagen

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting of compensatie.

Artikel 10. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele wanprestatie. Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand, te rekenen vanaf hunvervaldag. Indien de betaling langer dan 60 dagen uitblijft zal de schuld van rechtswege en zonder ingebrekestellingverhoogd worden met 10% van het bedrag, met een minimum van 125 EUR, evenals eventuele rechtsplegingskosten.

Artikel 11. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Bpart de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 12. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door fout of nalatigheid van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Bpart BV het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 oktober 2019.